Skip to the content

Maatregelen voor onderhoud en energiebesparing voor kleine VvE’s

Het Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag maakt duurzaam onderhoud betaalbaar. Met de VvE lening Den Haag wordt prettig en comfortabel wonen weer werkelijkheid. De VvE lening mag gebruikt worden om (achterstallig) onderhoud te financieren. Denk aan schilderwerk, vervangen van balkons, hang- en sluitwerk, kleine reparatiewerkzaamheden aan bijvoorbeeld daken en goten en (regulier) onderhoud).

Naast onderhoud moet de VvE lening voor minimaal de helft gebruikt worden voor de verduurzaming van de VvE. Je hebt keuze uit meer dan 25 energiebesparende maatregelen die direct bijdragen aan een lagere energierekening. We zetten ze hieronder voor je op een rij.

Goed om te weten is dat de gewenste maatregelen uitgevoerd moeten worden door een aannemer/installateur met inschrijving in KvK. Daarnaast is het mogelijk om meerwerk dat logischerwijs aan de (energiebesparende) maatregel(en) verbonden is, mee te financieren.

Alle energiebesparende maatregelen voor VvE’s op een rij

Lagetemperatuurafgiftesystemen in een woning, zoals vloer of wandverwarming, klimaatplafonds, LT-radiatoren, LT-convectoren of LT-luchtverwarming met een maximale aanvoertemperatuur van 45 – 55 ⁰C, voornamelijk ter voorbereiding op toekomstige (duurzame) opwekkingstechnieken.

De aansluitbijdrage ten laste van de eigenaar/bewoner om warmtelevering mogelijk te maken aan de woning vanuit het warmtenet van derden met de eventuele bijbehorende kosten. Hieronder valt ook de aanleg van de benodigde infrastructuur in het gebouw.

Het gebruik van licht- of bewegingssensoren en/of dimregeling leidt tot een efficiënt gebruik van verlichting uitsluitend op die momenten dat het echt nodig is of voor het verhogen van het gevoel van veiligheid.

Minimale warmteweerstand (R-waarde): 3,5 m²K/W.

Te denken valt aan het aanbrengen van hoogwaardig isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte, dit kan in combinatie met hoogwaardige vloerisolatie (als onderdeel van de begane grondvloer).

Dit is een systeem waarbij de centrale ventilatie van de woning wordt gereguleerd door CO₂ sensoren. Hierbij wordt de luchtkwaliteit in de woning optimaal gereguleerd door een ingestelde verhouding tussen zuurstofrijke en vervuilde lucht.

Minimale warmteweerstand (R-waarde): 3,5 m²K/W.

Volgens ISSO 82.1 wordt met een dikte van 130 mm isolatiemateriaal een warmteweerstand van 3,5 m²K/W gerealiseerd.

Asbest kan voorkomen in het dakbeschot. Bij het laten plaatsen van dakisolatie zal het asbest eerst verwijderd dienen te worden. De kosten voor het verwijderen van de asbest in het dakbeschot kunnen, in combinatie met dakisolatie, meegenomen worden in de financiering. De kostenvan asbestsanering zijn beperkt tot maximaal 50% van de lening.

De energiemonitor is een eenvoudig plug-and-play display, bedoeld voor het real-time visualiseren van het actuele energieverbruik op een door de jezelf te kiezen plek in huis. Het belangrijkste kenmerk van verbruiksmonitoring is dat actuele meetgegevens rechtstreeks vanuit de slimme meter naar een in-home display worden verzonden voor real-time visualisatie en vergelijking met eerdere verbruiksperiodes.

Het betreft een pakket aan energiezuinige maatregelen, waardoor een bestaande lift gaat voldoen aan de energieprestatie-eisen van energielabel A van richtlijn VDI 4707 Part 1:2009.

Dit is de pomp om vloerverwarming te reguleren door de woning. Een gelijkstroomventilator wordt gebruikt voor de centrale ventilatie van de woning.

Minimale warmteweerstand (R-waarde): 3,5 m²K/W is en 1,1 m²K/W.

Volgens ISSO 82.1 wordt voor gevelisolatie met een dikte van 130 mm isolatiemateriaal een warmteweerstand van 3,5 m²K/W gerealiseerd.

Voor spouwmuurisolatie wordt volgens ISSO 82.1 met een dikte van 40 mm isolatiemateriaal een warmteweerstand van 1,1 m²K/W gerealiseerd.

Betreft het (na)isoleren van leidingen, bochten en appendages (flenzen, kleppen e.d.) bij de collectieve warmtevoorzieningen bij de VvE. Bij de aanvraag dient een omschrijving van de werkzaamheden aangeleverd te worden.

Maximale warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde): kleiner of gelijk aan 1,2 W/m²K.

Bij het aanbrengen van hoogrendementsbeglazing is vervanging van kozijnen toegestaan. Als een aluminium kozijn wordt aangebracht geldt de eis dat er informatie beschikbaar moet worden gesteld, waaruit blijkt dat de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van het kozijnprofiel kleiner of gelijk aan 2,4 W/m²K is. Een houten of kunststof kozijn voldoet altijd.

Deze maatregel is alleen toegestaan ter vervanging van een Vr-ketel. De Hoogrendementsketel dient te zijn voorzien van een HR107 label.

Er zijn verschillende manieren om warmte terug te winnen:

Warmteterugwinning uit ventilatielucht, zowel decentrale als centrale units. Deze installatie dient een rendement te halen van minimaal 90%.

Warmteterugwinning uit douchewater. Dit is een unit om warmte uit het afgevoerde douchewater terug te winnen.

Afhankelijk van het type deur gelden er andere eisen (zie investeringsstrategie bij downloads).

Maximale warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde): kleiner of gelijk aan 0,7 W/m²K.

Isolerende gevelpanelen kunnen naast een energiebesparing, ook de uitstraling van je woning verbeteren

Realiseren van laadinfrastructuur op een gemeenschappelijk terrein van de VvE. Dit zijn de kosten voor aanleggen van het laadpunt zelf, de verbinding met de groepenkast (incl. smartbox), de bekabeling en de aanpassing van de netcapaciteit (excl. de eventueel hogere terugkerende kosten voor het capaciteitstarief en vastrecht). Bij de aanleg van laadinfrastructuur binnen een VvE dient voldaan te worden aan de volgende vereisten:

- De installatie wordt veilig en vakkundig uitgevoerd.

- De laadinfrastructuur is geschikt voor dynamic load balancing op gebouw niveau.

- Het laadpunt accepteert geldige laadpassen/ authenticatiemethodieken van verschillende aanbieders.

- Het laadpunt is uitgerust met sockets conform IEC62196 Type II.

- In geval van een ingrijpende renovatie worden alle parkeerplekken voorzien van lege kabelgoten conform vigerende EPBD-richtlijn2 .

Met Led-verlichting bespaar je flink op je energiekosten. Een 25 watt gloeilamp geeft bijvoorbeeld een lichtbundel van 200 lm. Als je de gloeilamp vervangt door een ledlamp die ook 200 lm geeft, heb je een ledlamp van slechts 4 watt nodig. Lumen (lm) is een maat voor de totale hoeveelheid licht in een lichtbundel.

Een micro-wkk is een installatie waarbij de productie van warmte en elektriciteit vanuit eenzelfde energiebron gelijktijdig plaats vindt, met een geproduceerd elektrisch vermogen van minimaal 0,8 kWe en maximaal 5 kWe, bestemd voor ruimteverwarming van een bestaande woning en heeft een thermisch vermogen van tenminste 100% en een elektrisch rendement van tenminste 15%.

Bij deze maatregel kunnen, naast de financiering van het Zeer Energiezuinig Pakket (zie voorwaarden bij maatregel 20), ook opwekkings- en installatietechnieken worden gefinancierd. Voor het Nul op de meter pakket geldt de verplichting om het gehele appartementengebouw aardgasvrij te maken. De opwekkings- en installatietechnieken moeten als maatregel vermeld staan in dit Investeringsreglement, en voldoen aan de eisen die aan de betreffende techniek worden gesteld. Het maximale leenbedrag voor Nul op de Meter is € EUR 15.000 per appartementsrecht. Nul op de Meter gaat uit van minimaal dezelfde isolatiewaarden als bij het Zeer Energiezuinig pakket. Tevens vallen opwekkingstechnieken onder het Nul op de Meter-concept.

Je kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen, dit met een maximumbedrag van € 11.250 (is 75% van € 15.000 ) per appartement. De gevraagde kwaliteit van alle maatregelen dient te worden verklaard middels een ondertekende Verklaring Aannemer/Installateur. Waar mogelijk zal in de toekomst een Energieprestatiegarantie als eis aan de verklaring worden toegevoegd. Tevens zal deze verklaring moeten worden uitgebreid met de verplichting om de warmtevraag van de woning uit te drukken in KWh/m2. Vooralsnog volstaat, indien mogelijk, een indicatie. Voorwaarde hierbij zal zijn dat deze door (voldoende) marktpartijen wordt aangeboden en geaccepteerd.

Indien wel isolerende maatregelen worden getroffen, maar de gevraagde warmteweerstand niet haalbaar is, kan een gedeeltelijke ontheffing worden gegeven. In dat geval dient een motivatie door een ter zake deskundige te worden opgesteld. In dat document dient te zijn aangegeven waarom de gevraagde warmteweerstand niet haalbaar is. Verder dient te worden aangegeven welke kwaliteit wel maximaal haalbaar is, met als absolute ondergrens voor gevelisolatie, vloerisolatie en dakisolatie een warmteweerstand van 1,3 m2 K/W. Het verschil in energiebesparing tussen de vereiste kwaliteit en de voorgestelde kwaliteit dient in beeld te zijn gebracht. Een gecertificeerd maatwerkadvies, waarin aandacht wordt gegeven aan bovenstaande zaken, zal over het algemeen als een goede motivatie worden gezien. Voor gebruikmaking van deze maatregel dient de fondsmanager goedkeuring te verlenen.

Indien dit vervangen wordt is informatie nodig waaruit blijkt dat aanpassing of vervanging van het rookgasafvoerkanaal nodig is als gevolg van (eerder uitgevoerde) verduurzamingsmaatregelen.

Minimale warmteweerstand (R-waarde): 3,5 m²K/W.

Volgens ISSO 82.1 wordt met een dikte van 140 mm isolatiemateriaal een warmteweerstand van 3,5 m²K/W gerealiseerd.

Een warmtepomp moet bestemd zijn als hoofd- of basisruimteverwarming van een woning en/of warm tapwater voor een woning. De warmtepomp is niet primair gericht op actieve koeling. Er zijn verschillende soorten warmtepompen waarbij warmte wordt onttrokken aan de bodem, het grondwater, het oppervlaktewater, buitenlucht of ventilatieafvoerlucht.

Waterzijdig inregelen van de cv-installatie leidt niet alleen tot een verhoging van het warmtecomfort, maar kan ook zorgen voor energiebesparing. De woning wordt gelijkmatiger opgewarmd.

Bij hydronisch balanceren wordt het verwarmingssysteem uitgebalanceerd, zodat het warmtesysteem onder elke deellast situatie en alle dynamische omstandigheden optimaal gebruik maakt van de warmtebron.

Dit wordt in de gehele woning of het gehele gebouw uitgevoerd en bestaat uit:

a) de energiebesparende maatregelen en aanvullende energiebesparende maatregelen, waarvan de elementen voldoen aan de isolatiewaarden, genoemd in het tweede lid,
b) een systeem voor CO₂-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning en
c) een kierdichtheid die blijkens een luchtdichtheidstest (Qv_10) kar [l/s m2] ten hoogste 0,4 bedraagt.

 1. De isolatiewaarden in een zeer energiezuinig pakket zijn:
  a) dakisolatie: een minimale Rc-waarde van 6,5 m2K/W
  b) gevelisolatie: een minimale Rc-waarde van 5,0 m2K/W
  c) vloerisolatie: een minimale Rc-waarde van 4,0 m2K/W
  d) hoogrendementsbeglazing: een maximale U-waarde van 0,8 W/m2K
  e) kozijnen en deuren in de gevel: een maximale U-waarde van 1,5 W/m2K

De gevraagde kwaliteit van alle onderdelen dient te worden verklaard middels een ondertekende Verklaring Aannemer/Installateur. Tevens tekent de aannemer dat de waarde van een luchtdichtheidstest (Qv_10) kar [l/s m2] na het uitvoeren van alle onderdelen maximaal 0,4 bedraagt.

Voor maximaal twee van de vijf hierboven weergegeven isolatiewaarden kan door de fondsmanager ontheffing worden verleend. Voor het verkrijgen van de ontheffing dient door een ter zake deskundige gemotiveerd te worden waarom ontheffing gevraagd wordt. Ook dient verklaard te worden dat de isolatiewaarden van deze onderdelen, in de bestaande situatie, al wel voldoen aan de eisen zoals gesteld bij maatregelen 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Een gecertificeerd maatwerkadvies, waarin aandacht wordt gegeven aan bovenstaande zaken, zal over het algemeen als een goede motivatie worden gezien. Indien de ontheffing verleend wordt, kan het maximale leenbedrag per appartementsrecht ad. € EUR 15.000 naar beneden worden bijgesteld.

Een zonneboiler is een systeem dat bestaat uit één of meer zonnecollectoren in combinatie met één of meer warmteopslagvaten. Het wordt gebruikt om met zonne-energie tapwater te verwarmen. De energieopbrengst van een zonneboiler wordt over het algemeen uitgedrukt in GigaJoule (GJ). Hoe meer GJ, hoe hoger de opbrengst.

Zonnepanelen leveren een besparing op de elektra-kosten. Een systeem bestaat uit meerdere panelen en de daarbij behorende spanningsomvormer(s). Bij een zon-PV-systeem is een opbrengst van 135 Wattpiek per m2 paneel, een algemeen gangbare basiskwaliteit.

Als je zonnepanelen wilt financieren met de VvE lening Den Haag is het verplicht om dit te combineren met minimaal één andere (energiebesparende) maatregel van de maatregelenlijst. Bijvoorbeeld met dakisolatie. Je mag maximaal 75% van de lening aan zonnepanelen besteden. Voor de andere maatregel(en) gebruik je minimaal 25% van het totale leenbedrag.

De kosten van de thuisbatterij vallen onder de kosten van zonnepanelen en vallen onder de 75% voorwaarde. Met een thuisbatterij kan opgewekte energie door de zonnepanelen worden opgeslagen voor later gebruik.

* de combinatie van een warmtepomp en een hoogrendementsketel, ook wel de hybridewarmtepomp genoemd staat niet als één maatregel op de maatregelenlijst. Door deze maatregelen te combineren is de gecombineerde maatregel mogelijk.

Heb je een vraag?

De VvE-balie helpt je graag

070 353 99 31
Ma-vrij: 08.30 - 17.00 uur

Laat je gegevens achter
Een adviseur van de VvE-balie neemt contact met op.