Privacyreglement

Stichting Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag, handelend als enig beherend vennoot voor en namens Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag C.V. verwerkt persoonsgegevens. In dit Privacyreglement leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw medewerkers.

Stichting Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag heeft stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) opdracht gegeven tot het verwerken van uw persoonsgegevens. Waar wordt gesproken over wij wordt hiermee Stichting Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag en/of SVn bedoeld.

Lees het volledige privacyreglement hier.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij een (klant)relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • potentiële, huidige of voormalige klanten en hun vertegenwoordigers;
 • personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een (klant)relatie mee willen krijgen, hebben of hebben gehad;
 • bezoekers van onze website;
 • sollicitanten en/of personen die (potentieel) door ons worden ingehuurd;
 • overige personen waarmee wij contact onderhouden.
Doeleinden: waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
 1. Om een klantrelatie met u of uw bedrijf aan te kunnen gaan
  Als u (of uw bedrijf) klant wilt worden of een nieuw product wilt afnemen, zijn persoonsgegevens van u nodig. Zo vragen wij een kopie van uw legitimatiebewijs om uw identiteit vast te stellen en te controleren. Ook zijn wij vanuit de wet verplicht om onderzoek te doen om te beoordelen of een klant kan worden geaccepteerd of dat een krediet kan worden verstrekt. Hiervoor kunnen we onder andere vragen om informatie over uw inkomen en uw uitgaven. Ook kunnen we gegevens over u gebruiken die van anderen, bijvoorbeeld van Bureau Krediet Registratie (BKR) worden verkregen. Ten aanzien van BKR en consumenten geldt dat uw persoonsgegevens en de gegevens uit de overeenkomst aan BKR worden verstrekt om een check te kunnen doen ten behoeve van klant acceptatie. Indien niet aan een betalingsverplichting wordt voldaan kan dit leiden tot een melding van een achterstand bij BKR die ook door andere BKR deelnemers kan worden gezien. Op www.bkr.nl kunt u meer informatie vinden over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten.

  Ook als u voor uw werk contact heeft met Stichting FRED kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om uw eventuele vragen te beantwoorden.

 2. Om de relatie met u te onderhouden en om een overeenkomst of opdrachten uit te kunnen voeren
  Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens om contact met u te onderhouden en om een overeenkomst waarbij u of uw bedrijf partij is uit te kunnen voeren. Ook kunnen we (telefoon)gesprekken opnemen voor kwaliteitsbewaking en trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden.

 3. Om fraude te voorkomen en te onderzoeken
  Uw bedrijfsgegevens of persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt om fraude te voorkomen en te onderzoeken. Hiervoor kunnen incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector worden geraadpleegd en kunnen hierin persoonsgegevens worden vastgelegd die ook voor andere deelnemers opvraagbaar zijn. Ook kunnen openbare bronnen worden geraadpleegd, zoals openbare registers, kranten en het internet. De grondslag om dit toe doen, volgt uit een wettelijke verplichting en ons gerechtvaardigd belang. Hiermee willen wij uw en onze belangen en die van de financiële sector beschermen.

  Het geheel aan verwerkingen ten aanzien van het Incidentenregister waaraan wij deelnemen heeft tot doel het ondersteunen van activiteiten gericht op het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector, daaronder mede begrepen (het geheel van) activiteiten die gericht zijn:

  • op het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van gedragingen die kunnen leiden tot benadeling van de branche waar wij deel van uitmaken, van de economische eenheid (groep) waartoe wij behoren, wij zelf, alsmede van cliënten en medewerkers van ons;
  • op het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van oneigenlijk gebruik van producten, diensten en voorzieningen en/of (pogingen) tot strafbare of laakbare gedragingen en/of overtreding van (wettelijke) voorschriften, gericht tegen de branche waar wij deel van uitmaken, van de economische eenheid (groep) waartoe wij behoren, wij zelf, alsmede van cliënten en medewerkers van ons; en
  • op het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.

 4. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
  Op grond van wet- en regelgeving moeten we bepaalde persoonsgegevens van klanten vastleggen en soms ook verstrekken aan instanties of toezichthouders.

  Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, de Nederlandsche Bank, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook moeten persoonsgegevens worden bewaard conform wettelijke bewaarplichten.

 5. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten.
  Om u goed van dienst te blijven zijn, zijn wij voortdurend bezig met de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. Bijvoorbeeld door middel van klantonderzoek. Soms worden hiervoor persoonsgegevens verwerkt. De grondslag hiervoor wordt gevormd door een eigen gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product. Ook gebruiken wij soms persoonsgegevens voor het testen van onze geautomatiseerde systemen.

 6. Voor het uitvoeren van promotie- en marketingdoeleinden
  Ook worden persoonsgegevens verwerkt voor marketingactiviteiten. U kan door Stichting FRED bijvoorbeeld per post, telefoon of e-mail worden geïnformeerd over producten en diensten. De grondslag hiervoor wordt gevormd door een eigen gerechtvaardigd belang of door u verleende toestemming hiervoor.

  Wilt u niet (meer) benaderd worden voor marketingactiviteiten dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u onderaan dit Privacyreglement.

 7. Om overheden en andere partners te ondersteunen met hun investeringen in maatschappelijk gewenste projecten
  Wij zijn een financiële partner van gemeentes, provincies (en andere overheden), fondsen, woningcorporaties, Management Autoriteit bij het Programma Kansen voor West en/of samenwerkingspartners op het gebied van volkshuisvesting in brede zin. Wij werken met deze partijen samen bij de invulling van hun taak. In het kader van een aanvraag voor een financieel product en het beheer daarvan of het doen van betalingen namens een dergelijke partij delen wij persoonsgegevens met de hierboven genoemde relevante partij of partijen.

 8. Het werven & selecteren van sollicitanten
  Wij verwerken persoonsgegevens voor de werving, selectie en beoordeling van sollicitanten en personen die (potentieel) door ons worden ingehuurd. Als u bij ons solliciteert of contact heeft met ons in verband met potentiële inhuur, dan kunnen wij naast persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld CV en brief) ook persoonsgegevens raadplegen die door u zelf openbaar zijn gemaakt via zakelijke sociale media. Daarnaast kunnen wij een pre-employment screening inzetten. Indien een dergelijke screening van toepassing is, informeren wij u hierover voorafgaand. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook ontvangen via door ons ingeschakelde werving- en selectiebureaus.

 9. Het aangaan en beheren van een relatie als leverancier of andere zakelijke niet-klantrelatie
  Ook als u als individu of als vertegenwoordiger van een bedrijf contact met ons heeft in hoedanigheid van een (potentiële, huidige of voormalige) leverancier, of in verband met een andere zakelijke niet-klantrelatie, verwerken wij uw persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens om contact met u te onderhouden, waaronder gespreksverslagen, of om een overeenkomst met u of uw bedrijf aan te gaan of uit te voeren. Naast persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt kunnen wij persoonsgegevens raadplegen uit openbare bronnen, zoals het handelsregister of zakelijke sociale media.
Welke grondslagen hebben wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van (tenminste) één van de volgende verwerkingsgrondslagen:

 • de verwerking is toegestaan op basis van uw toestemming. In die gevallen heeft u altijd het recht uw toestemming in te trekken ten aanzien van toekomstige verwerkingen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst met u. Dit geldt voor het overgrote deel als u als persoon een directe klantrelatie met ons heeft;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een van onze wettelijke verplichtingen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons of van een derde. Dit doen wij alleen als het gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan uw privacybelangen. Denk daarbij aan:
  o de totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst met het bedrijf dat u vertegenwoordigt; o het tegengaan van fraude en het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector; o het voldoen aan zorgplichten naar onze klanten;
  o het verbeteren van onze producten en diensten, kwaliteitsbewaking en voor trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden;
  o het afhandelen van klachten, het onderbouwen van gerechtelijke procedures en het vastleggen van of bewijsvoering over gemaakte afspraken; o het uitvoeren van marketingactiviteiten;
  o het anonimiseren van persoonsgegevens ten behoeve van statistieken; en
  o het ondersteunen van onze (samenwerkings-)partners bij de uitvoering van hun (publieke) taken.
Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen in bepaalde situaties uw persoonsgegevens delen met andere partijen, zoals:

 • het BKR. Lees meer hierover bij de doeleinden onder 1;
 • toezichthouders en andere bevoegde organen, zoals de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Persoonsgegevens en andere financiële instellingen. Lees meer hierover bij de doeleinden onder 2 en 3;
 • voor zover op uw situatie van toepassing, delen wij uw persoonsgegevens (en rapportages op basis van persoonsgegevens) met financiers of (samenwerkings-)partners van ons fonds ten behoeve van de in dit Privacyreglement genoemde doeleinden. Lees meer hierover bij de doeleinde onder 6 ;
 • indien wij zekerheden moeten uitwinnen, bijvoorbeeld omdat u of uw bedrijf een lening niet heeft kunt aflossen, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met notariskantoren, deurwaarders, curatoren en makelaars/taxateurs;
 • derde partijen die wij als opdrachtnemers inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld SVn als fondsmanager of de leverancier voor de hosting, onderhoud en support van het IT-systeem of voor het verzorgen van drukwerk en het uitvoeren van klantonderzoek;
 • in verband met de gebruikelijke bedrijfsvoering kunnen persoonsgegevens onder omstandigheden ook worden gedeeld met banken, verzekeringsmaatschappijen, intermediairs, (zakelijke) partners, juridische, financiële en strategische adviseurs, accountants, auditors, rechtbanken, geschillencommissies, leveranciers of wederpartijen en hun zakelijke adviseurs en dienstverleners.

Indien er sprake is van doorgifte van uw persoonsgegevens aan een ontvanger buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan nemen wij passende maatregelen zodat de doorgifte voldoet aan de AVG. Dit betekent dat de doorgifte van persoonsgegevens aan ontvangers buiten de EER alleen wordt verricht als:

 • een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat, waaruit blijkt dat het betreffende land of gebied een passend beschermingsniveau biedt;
 • passende waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn getroffen, zoals bindende bedrijfsvoorschriften of een overeenkomst op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen; of
 • er een andere rechtmatige uitzonderingsgrond is om uw persoonsgegevens te mogen doorgeven.

De landen waarvoor een adequaatheidsbesluit bestaat, worden genoemd op de website van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection/adequacy-decisions_en. Voor zover wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger buiten de EER, kunt u een kopie van de passende waarborgen opvragen als onderdeel van uw recht op inzage. Waar mogelijk geldt dit ook bij de uitzonderingsgronden.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bijvoorbeeld door medewerkers alleen toegang te verlenen tot de persoonsgegevens die zij voor hun werkzaamheden nodig hebben. Ook hebben onze medewerkers een geheimhoudingsplicht. Wij werken alleen samen met opdrachtnemers (verwerkers) die eveneens passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verzameld. Hierbij houden wij ook rekening met onze wettelijke bewaarverplichtingen, voor zover daarvan sprake is.

Wat zijn uw rechten?

U heeft verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

 • recht op inzage: het recht om uitsluitsel te krijgen over de vraag of wij persoonsgegevens over u verwerken en, wanneer dat zo is, inzage te krijgen in die persoonsgegevens;
 • recht op rectificatie: het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te laten rectificeren;
 • recht op verwijdering (recht op vergetelheid): het recht om persoonsgegevens over u te laten verwijderen;
 • recht op beperking van de verwerking: het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere organisatie in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm;
 • recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie; en 
 • recht op het intrekken van toestemming: het recht om toestemming in te trekken, voor zover wij de verwerking van persoonsgegevens op toestemming baseren. Wanneer toestemming wordt ingetrokken, tast dit de rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van intrekken niet aan.

U kunt een verzoek om uw rechten uit te oefenen schriftelijk aan ons sturen via de in dit Privacyreglement opgenomen contactgegevens.

Op basis van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving gelden er verschillende voorwaarden, beperkingen en uitzonderingen op genoemde rechten. Wij beoordelen per specifiek geval of daarvan sprake is. Er kan bijvoorbeeld een wettelijke bewaartermijn van toepassing zijn, waardoor wij uw persoonsgegevens nog niet mogen verwijderen.

Verwijzingen en links

Op onze website staan links naar andere externe websites. Ook wordt vanaf externe websites naar onze website verwezen en wordt ons logo gebruikt op externe websites. Dit Privacyreglement geldt niet voor die websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd te controleren op welke manier deze websites met uw persoonsgegevens omgaan.

Vragen, verzoeken of klachten?

Als u een vraag, verzoek of klacht heeft over dit Privacyreglement of over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met:

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
T.a.v. Privacy Officer
Postbus 40
3800 AA Amersfoort
088 253 9400
privacy@svn.nl

Wij hebben ook een functionaris voor gegevensbescherming. Deze is te bereiken via FG@svn.nl.

U heeft daarnaast ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij wijzen u erop dat de Autoriteit Persoonsgegevens uw klacht pas in behandeling neemt nadat u uw klacht eerst met ons hebt gedeeld. Als u in een andere EU-lidstaat woont, kunt u ook een klacht indienen bij uw plaatselijke privacy toezichthouder.

Wijzigingen van het Privacyreglement

We kunnen dit Privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld bij een wijziging van de wet of vanwege ons beleid. Raadpleeg daarom regelmatig het Privacyreglement op onze website. Hier vindt u altijd de meest recente versie. De laatste wijziging was op 17 januari 2023.

Cookies

Onze websites maken gebruik van cookies. Hierop is ons Cookiereglement (zoals beschikbaar op onze websites) van toepassing.

Met profilering wordt de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bedoeld, waarmee bijvoorbeeld gedrag wordt geëvalueerd en geprobeerd te voorspellen.

Wij maken geen gebruik van profilering.

Heb je een vraag?

De VvE-balie helpt je graag

070 353 99 31

Ma: 13.00 - 17.00 uur

Di t/m do: 9:00 - 17.00 uur

Vrij: 9:00 - 13.00 uur

Laat je gegevens achter

Een adviseur van de VvE-balie neemt contact met op.